Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA MIŠKAMS

 

Numatoma ES ir valstybės parama miškų ekonominės vertės didinimui, miškų infrastruktūros gerinimui, miškininkystės potencialo atkūrimui ir prevencinių priemonių įdiegimui, pelno nesiekiančioms investicijoms miškuose

 

 „Miškų ekonominės vertės didinimas“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai bei jų asociacijos, savivaldybės bei jų asociacijos, investuojantys į ne mažesnę nei 1 ha miško valdą

Remiamos veiklos sritys:

 • Mažos ekonominės vertės medynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas
 • Miško kirtimo, apvaliosios medienos bei biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimas

Paramos dydis  iki 50-60% tinkamų išlaidų, iki 172.640-690.560 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Jaunuolynų ugdymo (šviesinimo ir valymo kirtimų) išlaidos
 • Mažos ekonominės vertės medynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymo (rekonstrukcijos) išlaidos
 • Miškotvarkos projekto ir kitų šiai veiklos sričiai įgyvendinti reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimo išlaidos
 • Naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos įsigijimas
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti verslo planas arba miško želdinimo ir žėlimo projektas, miškotvarkos projektas


„Miškų ekonominės vertės didinimas“ SUPAPRASTINTA TVARKA (projektai, kurių prašoma paramos suma iki 150.000 Lt)

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai bei jų asociacijos, savivaldybės bei jų asociacijos, investuojantys į ne mažesnę nei 1 ha miško valdą

Remiamos veiklos sritys:

 • Mažos ekonominės vertės medynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymas bei jaunuolynų ugdymas
 • Miško kirtimo, apvaliosios medienos bei biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimas

Paramos dydis  iki 50-60% tinkamų išlaidų, iki 150.000 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Jaunuolynų ugdymo (šviesinimo ir valymo kirtimų) išlaidos
 • Mažos ekonominės vertės medynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymo (rekonstrukcijos) išlaidos
 • Miškotvarkos projekto ir kitų šiai veiklos sričiai įgyvendinti reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimo išlaidos
 • Naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos įsigijimas
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti projekto aprašas

 

„Miškų infrastruktūros gerinimas“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai bei jų asociacijos, savivaldybės bei jų asociacijos, valstybinių miškų valdytojai

Remiamos veiklos sritys:

 • Priėjimo prie miško žemės gerinimas, įrengiant ar rekonstruojant miško kelius su žvyro danga
 • Miško sausinimo sistemų įrengimas ir rekonstrukcija vietovėse, nepriklausančiose „Natura 2000“ tinklui

Paramos dydis  iki 60% tinkamų išlaidų, iki 690.560 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Išlaidos miško keliams su žvyro danga, sausinimo grioviams, pralaidoms, tiltams ir kt. hidrotechniniams statiniams įrengti ar rekonstruoti
 • Miškotvarkos projekto parengimo išlaidos
 • Bendrosios išlaidos (projekto aprašymo parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Reikalingas pateikti projekto aprašas, miškotvarkos projektas

 

„Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai, valstybinių miškų valdytojai, juridiniai asmenys, įgyvendinantys bendrąją valstybinę miškų priešgaisrinės apsaugos sistemą

Remiamos veiklos sritys:

 • Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės miško teritorijoms, kurios priskirtos didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotams
 • Bendrosios valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotams

Paramos dydis  iki 80% tinkamų išlaidų, iki 345.280-1.381.120 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistų miškų atkūrimo projekto parengimo išlaidos
 • Stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistų miško plotų atkūrimo išlaidos (ploto sutvarkymas ir išvalymas, miško sodmenys, sodmenų transportavimas, dirvos paruošimas, sodinimas, žuvusių želdinių atsodinimas, želdinių apsaugos priemonės)
 • Miško priešgaisrinių priemonių išlaidos (priešgaisrinių barjerų, mineralizuotų juostų, lapuočių medžių rūšių juostų įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra)
 • Miško priešgaisrinių veiksmų plano ar operatyvinio miško gaisrų gesinimo plano parengimo išlaidos
 • Miško gaisrų prognozavimo ir stebėjimo priemonės
 • Informacinių ženklų ir stendų įrengimo, visuomenės švietimui skirtų leidinių ir vaizdo medžiagos priešgaisrine tematika rengimo ir sklaidos išlaidos
 • Priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimo mechanizmai
 • Vandens paėmimo vietų, dirbtinių vandens saugyklų įrengimas

Reikalinga pateikti paraiška, stichinių nelaimių ar gaisrų pažeisto miško ploto atkūrimo projektas, miškotvarkos projektas, jei prašoma tam paramos

 

„Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai, valstybinių miškų valdytojai

Remiama veiklos sritis:

 • Miškų ekologinių ir rekreacinių funkcijų kaimo vietovėse atkūrimas, išsaugojimas ir plėtra

Paramos dydis  iki 90% tinkamų išlaidų, iki 345.280 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Pamiškių formavimas
 • Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai
 • Medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais
 • Iki 300 kv.m ploto kūdrų įrengimas ir atnaujinimas
 • Priemonės miško keliams per ekologiškai jautrias zonas laikinai uždaryti
 • Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros, stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimas ir gerinimas
 • Rekreacinių ir gamtosaugos objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai
 • Pažeisto hidrologinio režimo atkūrimo rezervatiniuose ir ekosistemų apsaugos, taip pat NATURA 2000 tinklo teritorijų miškuose darbai
 • Miškotvarkos projekto ir kitų šiai veiklos sričiai įgyvendinti reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimas

Reikalinga pateikti paraiška, miškotvarkos projektas

 

„Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“

Galimi pareiškėjai: Fiziniai (ar juridiniai asmenys, kuriems žemės ūkio paskirties žemė apželdinimui mišku priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai.

Paramos dydis  skiriama miško įveisimo išmoka Lt/ha, priklausomai nuo miško želdinių rūšies ir vietovės tipo – nuo 4.699 Lt/ha iki 16.109 Lt/ha.

Taip pat mokama kasmetinė (5 metus) įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka Lt/ha  - nuo 1.330 Lt/ha iki 2.217 Lt/ha.

15 metų po miško įveisimo mokamos prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos – 86-383 Lt/ha.

Reikalavimai:

 • Vientiso veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha
 • Visas plotas, kuriame planuojama veisti mišką, paskutinius 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo deklaruotas tiesioginėms išmokoms (žemės ūkio naudmenos, už kurias mokamos išmokos) ir jame turi būti gaminama žemės ūkio produkcija
 • Parama neskiriama iškirstam miškui atsodinti ir savaime mišku apaugusiems plotams

 Reikalinga pateikti paraiška, miško želdinimo ir žėlimo  projektas


„Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“

Galimi pareiškėjai: Fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ar juridiniai asmenys, kuriems ne žemės ūkio paskirties ar apleista žemės ūkio paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai

Paramos dydis  skiriama miško įveisimo išmoka Lt/ha, priklausomai nuo miško želdinių rūšies ir vietovės tipo – nuo 4.699 Lt/ha iki 16.109 Lt/ha.

Taip pat mokama kasmetinė (5 metus) įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka Lt/ha  - nuo 1.330 Lt/ha iki 2.217 Lt/ha.

Reikalavimai:

 • Vientiso veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha
 • Parama neskiriama iškirstam miškui atsodinti ir savaime mišku apaugusiems plotams

Reikalinga pateikti paraiška, miško želdinimo ir žėlimo  projektas

 


 

Gal aktualu? :  Reorganizavimas