Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA ŽEMĖS ŪKIUI

Šiuo metu paskelbti kvietimai ES ir valstybės paramai, skirtai pusiau natūriniam ūkininkavimui, žemės ūkio valdų modernizavimui, žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai.

 

„Pusiau natūrinis ūkininkavimas“

Galimi pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą bei nurodyti valdos valdytojais, turintys 2-3,99 EDV valdą, deklaruojantys pasėlius ir (arba) registruojantys gyvulius, tvarkantys buhalterinę apskaitą

Mokama  5.179 Lt per metus (mokama 5 metus)

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Naujos žemės ūkio technikos, technologinių įrenginių ir įrangos, kompiuterinės programinės įrangos, skirtos verslo plano įgyvendinimui, įsigijimas
 • Gamybinių pastatų ir (arba) statinių statyba bei rekonstrukcija
 • Naujų statybinių medžiagų įsigijimas
 • Bendrosios išlaidos (paraiškos parengimas, konsultacijos verslo plano parengimo klausimais, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Žemės ūkio valdų modernizavimas: Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu ir nustatyta tvarka įregistravę valdą, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kurios iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintos žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, užsiimančius žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu

Remiama veikla: veikla, susijusi su Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimu, siekiant sumažinti vandens taršą, ypač atsižvelgiant į nitratus ir cheminius veiksnius, galinčius turėti neigiamos įtakos gyventojų sveikatai, biologinei įvairovei, pakeisti tradicinį kraštovaizdį ir saugoti vandenį nuo eutrofikacijos, gerinti aplinkos apsaugą

Paramos dydis  iki 40-60% tinkamų išlaidų, iki 690.560 Lt vienam projektui – skiriama nuo 345 Lt iki 1.934 Lt už vieną SGV (sąlyginis gyvulių vienetas)

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kaupyklų statyba ir rekonstrukcija
 • Naujos statybinės medžiagos
 • Nauja mėšlo ir srutų laikymo įranga, speciali mėšlo ir srutų išvežimo technika, srutų įterpimo ir (arba) paskleidimo įrenginiai ir mechanizmai
 • Bendrosios išlaidos (projekto aprašo parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - nuo 10.358 Lt iki 1.035.840 Lt, terminas – iki 7 metų.

Reikalingas pateikti projekto aprašas

 

„Žemės ūkio valdų modernizavimas: žemės ūkio produktų gamyba ir paslaugų teikimas“

Galimi pareiškėjai: ūkininkai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu ne mažiau nei 2 metus; žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, užsiimančius žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu. Ūkis turi būti ne mažesnis nei 4 EDV.

Remiamos veiklos sritys:

 • Žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas (žemės ūkio technikos, inventoriaus, visų rūšių mašinų ir įrengimų remontas bei techninis aptarnavimas, laukų paruošimas, žemės dirbimas, tręšimas, žemės ūkio augalų sėja, sodinimas, žemės ūkio augalų priežiūra, derliaus nuėmimas ir paruošimas realizuoti, žemės ūkio produktų sandėliavimas, žemės ūkio produktų apdorojimo, perdirbimo, maisto produktų gamybos, šaldymo, sandėliavimo ir transportavimo paslaugos, tarpininkavimo paslaugos parduodant, aprūpinimas kompostu ir durpių substratu)
 • Biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų valdos reikmėms
 • Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai

Paramos dydis  iki 40-70% tinkamų išlaidų, iki 1.381.120-4.488.640 Lt vienam projektui.

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės
 • Gamybinių pastatų statyba ir rekonstrukcija
 • Naujos statybinės medžiagos
 • Valdos infrastruktūra (kelių, drenažo, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų  įrengimas, rekonstrukcija; iki 250 KW galios vėjo jėgainių statyba)
 • Daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas naujam sodui įveisti,
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - nuo 10.358 Lt iki 1.035.840 Lt, terminas – iki 7 metų.

Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Žemės ūkio valdų modernizavimas: žemės ūkio produktų gamyba ir paslaugų teikimas“ SUPAPRASTINTA TVARKA (projektai, kurių prašoma paramos suma iki 150.000 Lt)

Galimi pareiškėjai: ūkininkai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu ne mažiau nei 2 metus; žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), mokslo ir mokymo institucijos, turinčios eksperimentinius, parodomuosius, mokomuosius, bandymų ūkius, užsiimančius žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimu. Ūkis turi būti ne mažesnis nei 4 EDV.

Remiamos veiklos sritys:

 • Žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas
 • Biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų valdos reikmėms
 • Žemės ūkio produktų (pagamintų ir (arba) išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai

Paramos dydis  iki 40-70% tinkamų išlaidų, iki 150.000 Lt vienam projektui.

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, N ir O kategorijų transporto priemonės
 • Nesudėtingų gamybinių pastatų statyba ir rekonstrukcija
 • Naujos statybinės medžiagos
 • Valdos infrastruktūra (kelių, drenažo, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių, vandentiekio ir kanalizacijos sistemų  įrengimas, rekonstrukcija; iki 250 KW galios vėjo jėgainių statyba)
 • Daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas naujam sodui įveisti,
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano (projekto aprašo) parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos
Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - nuo 10.358 Lt iki 1.035.840 Lt, terminas – iki 7 metų.

Reikalingas pateikti projekto aprašas

 

„Žemės ūkio valdų modernizavimas: trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys nuosavų ŽŪN (ne mažiau nei 1 ha)

Remiamos veiklos sritys:

 • Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas (gluosnis, drebulė, karklas, baltalksnis)

Paramos dydis  iki 40-60% tinkamų išlaidų, iki 5.179 Lt/ha

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Želdinimo projekto parengimas
 • Želdavietės ir (arba) dirvos paruošimas
 • Sodinukai
 • Sodinimo darbai
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano (projekto aprašo) parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - nuo 10.358 Lt iki 1.035.840 Lt, terminas – iki 7 metų.

Reikalingas pateikti projekto aprašas, įgaliotos institucijos patvirtintas plantacinių želdinių įveisimo energetiniais tikslais projektas

 

„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“

Galimi pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, perdirbančios žemės ūkio produktus ir (ar) užsiimančios žemės ūkio produktų rinkodara ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo, kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus

Remiamos veiklos sritys:

 • Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas
 • Kitos augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, įskaitant grūdų džiovyklų ir saugyklų modernizavimą, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas
 • Pieno ir mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara, kai investicijos daromos jiems modernizuoti, perdirbimo procese susidariusių pieno atliekų perdirbimas
 • Perdirbimo procese susidariusių trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas

Paramos dydis  iki 40% tinkamų išlaidų, iki 4.833.920 - 13.811.200 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Pastatų/statinių statyba, rekonstrukcija (išskyrus miltų, kruopų naujų gamybinių vienetų, naujų mėsos ir pieno perdirbimo įmonių bei skerdyklų statybą), statybinių medžiagų įsigijimas
 • Naujų įrenginių ir mechanizmų, technikos, kompiuterinės įrangos, įskaitant programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms, įsigijimas
 • Labai mažos įmonės investicijos naujiems Bendrijos standartams atitikti
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - iki 13.811.200-34.528.000 Lt, terminas – iki 7 metų.

Reikalingas pateikti verslo planas

 

„Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ SUPAPRASTINTA TVARKA (projektai, kurių prašoma paramos suma iki 150.000 Lt)

Galimi pareiškėjai: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės, didelės įmonės, perdirbančios žemės ūkio produktus ir (ar) užsiimančios žemės ūkio produktų rinkodara ne trumpiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo, kooperatyvai, kurie iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus

Remiamos veiklos sritys:

 • Vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas
 • Kitos augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, įskaitant grūdų džiovyklų ir saugyklų modernizavimą, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas
 • Pieno ir mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara, kai investicijos daromos jiems modernizuoti, perdirbimo procese susidariusių pieno atliekų perdirbimas
 • Perdirbimo procese susidariusių trečiosios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas

Paramos dydis  iki 40% tinkamų išlaidų, iki 150.000 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Naujų įrenginių ir mechanizmų, technikos, specialių transportavimo priemonių, kompiuterinės įrangos, įskaitant programinę įrangą, skirtą projekto reikmėms, įsigijimas
 • Bendrosios išlaidos (verslo plano (projekto aprašo) parengimas ir konsultavimas gali būti finansuojamas tik tuo atveju, jei šias paslaugas atlieka akredituotas konsultantas)
 • Projekto viešinimo išlaidos

Yra galimybė gauti lengvatinę paskolą iš Paskolų fondo– paskola suteikiama negavusiems arba negaunantiems paskolos iš kredito įstaigų,, neturintiems lėšų savo indėliui finansuoti. Paskola išduodama daug mažesnėmis nei rinkos palūkanų normomis, paskolos dydis - iki 13.811.200-34.528.000 Lt, terminas – iki 7 metų.

Reikalingas pateikti projekto aprašas


„Dalyvavimas maisto kokybės schemose“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys išskirtinės kokybės žemės ūkio produktų gamyba ir įsiregistravę žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais, turintys sertifikatą, liudijantį, kad produktai ir (ar) gamybos procesas atitinka išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų keliamus reikalavimus.

Parama teikiama gaminantiesiems (auginantiesiems) tik žmonėms vartoti skirtus produktus: paukštiena, mėsa, pienas, sūriai, miltai, kruopos, burokėliai, ridikėliai, salotos, kopūstai, žiediniai kopūstai, svogūnai, česnakai, morkos, pomidorai, agurkai, saldžiosios paprikos, bulvės, obuoliai, kriaušės, slyvos, vyšnios, avietės, braškės, serbentai, medus bei bičių produktai (duona, žiedadulkės) ir jų mišiniai

Remiamos veiklos sritys:

 • Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė
 • Įsitraukimo į išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos
 • Metiniai įnašai už dalyvavimą išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų organizacijoje

Paramos dydis  iki 100% tinkamų išlaidų, iki 10.358 Lt/metus vienai žemės ūkio valdai (mokama ne ilgiau kaip 5 metus).

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Sertifikavimo išlaidos
 • Kontrolės (sertifikato galiojimo metu atliekamų patikrų) išlaidos
 • Apmokėjimas už tyrimus
 • Leidimą sertifikuoti turinčios sertifikavimo įstaigos imamo registracijos mokesčio išlaidos
 • Kanceliarinių prekių ir smulkios biuro įrangos išlaidos
 • Metinis nario įnašas už dalyvavimą gamintojų organizacijoje