Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA MIŠKAMS

 

Numatoma ES ir valstybės parama miškų ekonominės vertės didinimui, miškų infrastruktūros gerinimui, apželdinimui mišku, miškininkystės potencialo atkūrimui ir prevencinių priemonių diegimui, pelno nesiekiančioms investicijoms miškuose, miškų aplinkosaugai.

 

 „Miškų ekonominės vertės didinimas“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai bei jų asociacijos, savivaldybės bei jų asociacijos

Paramos dydis  iki 50-60% tinkamų išlaidų, iki 172.640-690.560 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Jaunuolynų ugdymo (šviesinimo ir valymo kirtimų) išlaidos
 • Mažos ekonominės vertės medynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymo (rekonstrukcijos) išlaidos
 • Miškotvarkos projekto ir kitų šiai veiklos sričiai įgyvendinti reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimo išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos
 • Naujos miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technikos ir įrangos įsigijimas

Paraiškų priėmimas numatomas iki 2010 m. gruodžio 31  d.

Reikalingas pateikti verslo planas (kreipiantis dėl miško kirtimo, apvaliosios medienos bei biokuro (medienos kuro) ruošos modernizavimo)

 

„Miškų infrastruktūros gerinimas“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai bei jų asociacijos, savivaldybės bei jų asociacijos

Paramos dydis  iki 60% tinkamų išlaidų, iki 690.560 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Miškų infrastruktūros gerinimo (išlaidos miško keliams su žvyro danga, sausinimo grioviams, pralaidoms, tiltams ir kt. hidrotechniniams statiniams įrengti ar rekonstruoti) išlaidos
 • Miškotvarkos projekto parengimo išlaidos
 • Bendrosios išlaidos
 • Projekto viešinimo išlaidos

      Paraiškų priėmimas numatomas iki 2010 m. gruodžio 31  d.

 

„Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems žemės ūkio paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai

Mokamos miško įveisimo, miško priežiūros ir apsaugos, prarastųjų pajamų kompensavimo išmokos (Lt/ha), priklausomai nuo miško ir vietovės tipo

 

Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.

 

„Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems ne žemės ūkio paskirties ar apleista žemės ūkio paskirties žemė priklauso nuosavybės teise, valstybinės žemės valdytojai

Mokamos miško įveisimo ir, įveisus mišką apleistoje žemės ūkio paskirties žemėje, miško priežiūros ir apsaugos išmokos (Lt/ha), priklausomai nuo miško ir vietovės tipo

 

Paraiškų priėmimas numatomas nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d.

 

„Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai; juridiniai asmenys, įgyvendinantys bendrąją valstybinę miškų priešgaisrinės apsaugos sistemą miškuose

Paramos dydis  iki 80% tinkamų išlaidų, iki 345.280-1.381.120 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistų miškų atkūrimo projekto parengimo išlaidos
 • Stichinių nelaimių ar gaisrų pažeistų miško plotų (įskaitant plotus, kuriems apželdinti suteikta EB parama) atkūrimo išlaidos (ploto sutvarkymas ir išvalymas, miško sodmenys, sodmenų transportavimas, dirvos paruošimas, sodinimas, žuvusių želdinių atsodinimas, želdinių apsaugos priemonės)
 • Miško priešgaisrinių priemonių išlaidos (priešgaisrinių barjerų, mineralizuotų juostų, lapuočių medžių rūšių juostų įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra)
 • Miško priešgaisrinių veiksmų plano ar operatyvinio miško gaisrų gesinimo plano parengimo išlaidos
 • Miško gaisrų prognozavimo ir stebėjimo priemonės (gaisrų stebėjimo bokštų statyba, įrengimas, rekonstravimas, miško gaisrų stebėjimo sistemų, duomenų ir telekomunikacinių ryšių sistemų įsigijimas ir įrengimas)
 • Informacinių ženklų ir stendų įrengimo, visuomenės švietimui skirtų leidinių ir vaizdo medžiagos priešgaisrine tematika rengimo ir sklaidos išlaidos
 • Priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimo mechanizmai
 • Vandens paėmimo vietų, dirbtinių vandens saugyklų įrengimas
Paraiškų priėmimas numatomas iki 2010 m. gruodžio 31  d.

„Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“

Galimi pareiškėjai: privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai

Paramos dydis  iki 90% tinkamų išlaidų, iki 345.280 Lt vienam projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Pamiškių formavimas
 • Miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo darbai
 • Medynų papildymas ornitochoriniais medžiais ir krūmais
 • Iki 300 kv.m ploto kūdrų įrengimas ir atnaujinimas
 • Priemonės miško keliams per ekologiškai jautrias zonas laikinai uždaryti
 • Viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros, stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimas ir gerinimas
 • Rekreacinių ir gamtosaugos objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai
 • Pažeisto hidrologinio režimo atkūrimo rezervatiniuose (I grupės) ir ekosistemų apsaugos (II grupės) miškuose darbai
 • Miškotvarkos projekto ir kitų šiai veiklos sričiai įgyvendinti reikalingų planavimo ir projektavimo dokumentų parengimas
Paraiškų priėmimas numatomas iki 2010 m. gruodžio 31  d. 

 

„Miškų aplinkosaugos išmokos“

Galimi pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai privačių miškų savininkai, savo valdose sutartiniais pagrindais savanoriškai įsipareigojantys laikytis papildomų aplinkosaugos reikalavimų

Mokamos  kompensacinės metinės išmokos dėl pajamų praradimo (293-587 Lt/ha)