Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

„Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

 

Priemonės tikslas: padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties (įsidarbinti).

 

Galimi pareiškėjai: viešosios įstaigos, išskyrus viešąsias įstaigas, kurių dalininkų (savininkų) teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos; asociacijos, išskyrus tas asociacijas, kurių 50 ir daugiau % narių yra privatieji juridiniai asmenys; labdaros ir paramos fondai; tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos.

 

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams:

 • Steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose) nurodyti pagrindiniai pareiškėjo organizacijos veiklos tikslai ar uždaviniai turi būti susiję su veikla, skirta socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;
 • Organizacija turi būti įregistruota ir veikianti ne trumpiau nei 2 metus ir turėti ne trumpesnę kaip 2 metų veiklos patirtį, atitinkančią bent vieną projekto veiklą ir dirbant bent su viena tiksline grupe.

 

Galimi partneriai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; viešosios įstaigos; asociacijos; labdaros ir paramos fondai; tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos; tarptautinės organizacijos; privatieji juridiniai asmenys.

 

Tikslinės grupės (kam skirtas projektas):

 • Nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis, kuriems iki išėjimo į laisvę liko ne daugiau kaip 24 mėn., ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų.
 • Socialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų).
 • Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai (16–29 metų).
 • Moterys, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius) grįžtančios į darbo rinką.
 • Daugiavaikės šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaikus.
 • Socialinės rizikos šeimos.
 • Ilgalaikiai bedarbiai ar socialinės pašalpos gavėjai.
 • Neįgalieji.
 • Prekybos žmonėmis aukos.
 • Benamiai, besinaudojantys nakvynės namų paslaugomis.
 • Romai.
 • Asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDS.
 • Asmenys, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ligomis.

 

Paramos dydis: iki 100% tinkamų išlaidų. Didžiausia paramos suma – 3 mln. Lt vienam projektui (ne daugiau nei 1 mln. Lt vieniems metams).

 

Remiamos veiklos:

 • Priemonių ir paslaugų, skatinančių socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, įgyvendinimas - Socialinė reabilitacija (individualus ar grupinis motyvavimas įsigyti išsilavinimą ir dirbti; asmens poreikių vertinimas; socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių bei darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas; savipagalbos grupių organizavimas bendruomenėje).
 • Priemonių ir paslaugų, skatinančių socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką, įgyvendinimas - Profesinė reabilitacija (profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas; praktinis mokymas (praktinių darbo įgūdžių ugdymas) darbo vietoje; bendrųjų įgūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymas; profesinis mokymas; tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant bei įsidarbinus).
 • Socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų, dirbančių projekte mokymai ir kvalifikacijos kėlimas.

 

Neremiamos veiklos:

 • Mokymo programų, metodikų, tyrimų, studijų ir pan. rengimas, adaptavimas ar kt.
 • Programinės įrangos kūrimas ir diegimas.
 • Mokymo aplinkos diegimas, aptarnavimas ir priežiūra.
 • Mokymai, vykdomi nuotoliniu būdu.
 • Laisvojo mokytojo (fizinio asmens, užsiimančio individualia švietimo veikla) paslaugų pirkimas.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis.
 • Projektą vykdančio personalo komandiruotės.
 • Tikslinių grupės dalyvių vaikų ar kitų globojamų asmenų priežiūros paslaugų, projekto dalyvių maitinimo paslaugų ir pan. pirkimo išlaidos.
 • Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas.
 • Viešinimas.
 • Viešojo transporto bilietų įsigijimo išlaidos, kelionės metu sunaudotų degalų išlaidos, maisto produktų projekto dalyviams įsigijimo išlaidos, svečių iš užsienio šalių kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.
 • Projekto dalyvių elionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose.
 • Einamasis remontas.
 • Ilgalaikio turto įsigijimas (baldai, biuro įranga, išskyrus transporto priemones, pastatus).
 • Projekto administravimo išlaidos (netiesioginės išlaidos).

 

Reikalinga pateikti A ir B paraiškos dalis, projekto išlaidų pagrindimo lentelę ir kt.

Paraiškos priimamos iki 2011 m. balandžio 26 d.