Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA kaimui

 

Šiuo metu paskelbti kvietimai ES ir valstybės paramai, skirtai kaimo plėtrai.

 

Priemonės, pagal kurias galima kreiptis ES paramos kaimo plėtrai šiuo metu:

 • Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavima
 • Naudojimasis konsultavimo paslaugomis 
 • Pusiau natūrinis ūkininkavimas
 • Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas
 • Žemės ūkio produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas ir paslaugų žemės ūkiui teikimas (Žemės ūkio valdų modernizavimas)
 • Trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas
 • Miškų ekonominės vertės didinimas
 • Miškų infrastruktūros gerinimas
 • Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 • Dalyvavimas maisto kokybės schemose

 • Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas
 • Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
 • Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
 • Kaimo turizmo veiklos skatinimas
 • Kaimo atnaujinimas ir plėtra (LEADER metodu)
 • Kaimo atnaujinimas ir plėtra (Planiniu Būdu)
 • Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
 • Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti
 • Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti