Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA KAIMO PLĖTRAI

 

Parama kaimo plėtrai teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą. Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir LR valstybės biudžeto.

Priemonės, pagal kurias galima kreiptis paramos:

 • Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas
 • Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida
 • Naudojimasis konsultavimo paslaugomis
 • Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas
 • Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos
 • Pusiau natūrinis ūkininkavimas
 • Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų Bendrijos standartų įgyvendinimas
 • Žemės ūkio valdų modernizavimas
 • Miškų ekonominės vertės didinimas
 • Žemės ūkio vandentvarka
 • Miškų infrastruktūros gerinimas
 • Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 • Dalyvavimas maisto kokybės schemose
 • Agrarinės aplinkosaugos išmokos: „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“
 • Agrarinės aplinkosaugos išmokos: "Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas"
 • "Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
 • Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku
 • Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas
 • Pelno nesiekiančios investicijos miškuose
 • Miškų aplinkosaugos išmokos
 • Natura 2000 išmokos ir išmokos susiję su Direktyva 2000/60/EC
 • Natura 2000 išmokos (parama Natura 2000 miškų teritorijose)
 • Parama ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves (mažiau palankios ūkininkauti vietovės)
 • Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
 • Parama verslo kūrimui ir plėtrai
 • Kaimo turizmo veiklos skatinimas
 • Kaimo atnaujinimas ir plėtra (LEADER metodu)
 • Kaimo atnaujinimas ir plėtra (Planiniu Būdu)

Galimi pareiškėjai (kas gali kreiptis paramos):

 • Ūkininkai
 • Kaimo gyventojai
 • Įmonės
 • Užsiimantys žemės ūkio veikla
 • Užsiimantys miškų ūkio veikla
 • Miškų savininkai ir jų asociacijos
 • Mokymus organizuojančios įstaigos
 • Mokslinius tyrimus vykdančios įstaigos
 • Savivaldybės ir jų asociacijos
 • Kaimo bendruomenės
 • Nevyriausybinės organizacijos

Kompensuojama paramos dalis

40-100%